Õppenõukogu

Õppenõukogu 30. august 2018, kell 10:00-12:00 päevakord:

 • Kooli üldtööplaani kinnitamine
 • Kooli arengukava ja põhimääruse läbiarutamine
 • Oma esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu
 • Õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamine
 • Õppenõukogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine
 • Arvamuste andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimustest ja korra kohta
 • Õpilase ….klassikursust kordama jätmise otsustamine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 • Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
 • Isikule, kellele eelmises koolis või kooliaastal kohendati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava, õpingute jätkamiseks klassi määramine (meil väikeklassi õpilased).
 • Jooksvad küsimused.

Õppenõukogu 16. november 2017 5-4/2