Õpiabi Merivälja Koolis

Õpiabi eesmärk on toetada õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.
Teisiti öeldes on õpiabi mõeldud laste vaimsete võimete ja õpioskuste arendamiseks, et õpilane saaks põhiainetes paremini hakkama.
Õpiabi tunnid on õpilastele, kellel esinevad:

  • spetsiifilised õpiraskused, s.o raskused kuuldu-, nähtu- ja loetu  mõistmisel; olulise leidmisel, kogemuste kasutamisel uutes olukordades; süsteemide loomisel ja kasutamisel ning info töötlemisel; raskused lugema õppimisel, lugemisel ja tekstiloomel; raskused kirjutama õppimisel ja kirjutamisel, raskused arvutama õppimisel, arvutamisel, tekstülesannete mõistmisel ja baasoskuste omandamisel;
  • emotsionaal- ja/või käitumisraskused, s.o raskused isiksuse arengul. Esinevad isiklikud probleemid ning sotsiaalsed probleemid ja/või koolivaenulik hoiak;

Õpiabi on üks toetava õpetuse võimalusi, kus tegeldakse õpilase kognitiivsete protsesside arendamisega. Kognitiivsed ehk psüühilised protsessid on mälu, tähelepanu, taju ja mõtlemine. Näiteks selleks, et lapsel areneks lugemisoskus, on vaja hästi arenenud nägemistaju, kuulmistaju, rütmitaju, ruumitaju; mälu, kinesteetilist taju ning neile lisaks veel häälikanalüüsioskust; oskust hoida rida, liikuda sujuvalt ühelt realt teisele; tajuda sõnaväldet, kontrollida oma hääle tugevust. Oskus õppida ehk õpioskus, on oskus kuulata ja olla asja sees. Lisaks psüühiliste protsesside arendamisele on õpiabi eesmärgiks tõsta lapse enesehinnangut, toetada õpetamist tundides ning aidata kujuneda õpilasel isiksuseks, kes tuleb toime õppimise ja tööga. Õpiabi tunnis tegeleme ka funktsionaalse lugemisoskusega ning oskusega töötada grupis.

Õpetajate e-maili aadressid leiab SIIT.