Logopeed

Logopeedilise töö eesmärgid:

Kooli õpiabisüsteemis on logopeed õppe- ja kasvatusprotsessi toetav spetsialist. Logopeedilist abi antakse lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele.

Logopeedi tööülesanded:

Logopeed uurib laste suulise ja kirjaliku kõne arengut ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed. Tundides toimub kõnearendus, lugemisoskuse arendamine ning kirjutamispuuete korrektsioon. Logopeed arvestab lapse individuaalseid iseärasusi ja erivajadusi. Logopeed nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid, teeb koostööd teiste õpiabi spetsialistidega. Ta hindab lapse kõneseisundit aasta jooksul, annab soovitusi ja tagasisidet vanematele ja õpetajatele, testib vajadusel kooliküpsust ning õpioskusi.

Hetkel Merivälja Koolis logopeedilist abi ei osutata.
Soovitame pöörduda: