Koolitöö organiseerimine

Merivälja Kooli õppekava ja õppekorralduse lähtekohad:
Muutunud õpikäsitlus ( MÕK) – uuenenud Riiklik Põhikooli Õppekava ( RÕK) näeb ette ainekeskselt õppimiselt üleminekut erinevate õppeainete lõimitud õppimisele, et õpilasel tekiks terviklik maailmapilt ning teadmised vormuksid oskusteks ja kogemusteks. Algklassides on loobutud piiritlevatest ainetundidest, vaid erinevaid õppekavas ette nähtud oskusi omandatakse läbi erinevate teemakäsitluste. Alates 4. klassist rakendatakse õppeainete lõimingut ainetundides läbi projektitöö, õpetajate koostöö ja õppeteemade kooskõlastamise ja ajastamise.
Igale õpilasele on loodud arenguks eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond. Lahtiseletatult tähendab see õppekeskkonna loomist, mis vastab õpilase võimetele ning eeldab, et õppimine peab olema pingutust nõudev ka kiirematele õppijatele. Õpiraskustega õppijate aitamiseks on koolis õpiabirühmad logopeedilise abi ja õpioskuste arendamiseks. Õppe diferentseerimiseks on 4. ja 5. klassides põhiainetes moodustatud õpperühmad, mis arvestavad õpilaste õpikiirust.

Algklassides rakendatakse avastusõppe meetodit ning vanemates klassides uurimuslikku õpet ning probleemõpet.
Kooli õppekava toetavad loodus- ja teadusringid „Taibu“, „Püüton“, „Rebase Ruudi“ .
Merivälja Kooli on ühinenud Teadusagentuuri Teaduspaktiga.

Esimeseks võõrkeeleks on inglise keel.Teiseks võõrkeeleks alates 4. klassist on vene keel.
Käsitööd ja tehnoloogiaõpetust õpetatakse poistele ja tüdrukutele eraldi alates 4. klassist. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad poistele ja tüdrukutele eraldi alates 5. klassist. III veerandil õpilased suusatavad ja uisutavad.

Pikapäevarühm töötab esmapäevast reedeni kella 12.00-16.00.

Koolis toimuvad huvialaringid leiad huvitegevuste alt.

Kokkuvõtlikud veerandi hinded saavad õpilased iga veerandi lõpus v.a.kui õppeaine on vaid kord nädalas, siis hinnatakse õpilasi kokkuvõtlikult 2. ja 4. veerandi lõpus.Õpilasi hinnatakse viie palli süsteemis. I klassis antakse suuliseid ja kirjalikke hinnanguid.Kokkuvõtlikud veerandi hinded