Vastuvõtu tingimused ja kord

MVK õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord.

Juhised 1. klassi astuvale õpilasele SIIN.

KINNITATUD

Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga

LISA 3

 

Merivälja Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

 

  1. 1.   Üldsätted

 

1.1.      Käesolev õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Merivälja Kooli (edaspidi kool).

 

1.2.     Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 27, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43

„Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ ning Tallinna Linnavalituse 21.12.2011 määrusest nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

 

1.3.        Vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.

 

1.4.     Õpilaskandidaadid arvatakse kooli õpilaste nimekirja pärast kirjaliku avalduse ja nõutavate dokumentide esitamist.

 

2.  Vastuvõtt 1. klassi

 

2.1.         1. klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 määrusele nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

 

2.2.       Elukohajärgse kooli määramiseks tuleb koolikohustusliku lapse vanemal või seaduslikul esindajal esitada ajavahemikul 1. märts kuni 15. märts Tallinna Haridusametile (edaspidi haridusamet) ühtses veebikeskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastav taotlus. Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem peab lisaks taotlusele esitama ka lasteaia või nõustamiskomisjoni hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

 

2.3.         Haridusameti juhataja määrab koolikohustuslikele lastele oma käskkirjaga elukohajärgse kooli hiljemalt 20. maiks.

 

2.4.               Hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates punktis 2.3. nimetatud käskkirja väljaandmisest teavitab haridusamet vanemaid elukohajärgsest koolist elektrooniliselt ühtses veebikeskkonnas või kirja teel lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil.

 

2.5.             Kui haridusamet ei määranud õpilasele koolikohta Merivälja Kooli, kuid vanem soovib last Merivälja Kooli panna, siis on vanemal õigus kooli määramise teate saamisest alates esitada Merivälja Koolile avaldus kandideerimaks vabanevale õppekohale. Vabanenud õppekohtade komplekteerimine algab 11. juunil ja toimub avalduste kooli kantseleisse laekumise ajalise järjekorra alusel.

 

2.6.        Dokumente saab kooli kantseleisse esitada haridusametist teate saamise päevast kuni 10. juunini.

 

2.7.     Hiljemalt 10. juuniks tuleb vanemal õppekoht elukohajärgses koolis kinnitada või anda koolile teada õppekohast loobumisest kas ühtse veebikeskkonna kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kool, saades õppekohast loobumise teate, arvab õpilaskandidaadi esialgsest nimekirjast välja.

 

2.8.     Vanem või eestkostja, kelle lapsele on Merivälja Kool määratud elukohajärgseks kooliks, peab esimesse klassi vastuvõtmiseks esitama koolile taotluse (Lisa 1), millele lisab:

2.8.1.  sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;

2.8.2.  vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

2.8.3.  koolivalmiduskaardi selle olemasolul.

 

2.9.      Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli kantseleis, kus vormistatakse originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

 

2.10.       Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud koopiat digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. Digitaalselt allkirjastatud taotlused tuleb saata aadressil meripohi@meripohi.edu.eelink opens on new page

 

2.11.     Kool teeb ühtses veebikeskkonnas hiljemalt 11. juuniks märke nii laste kohta, kes õppekoha kinnitasid, kui ka laste kohta, kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest ega õppekohast loobumisest.

 

3.  Vastuvõtt põhikooli klassidesse (2.-9 klass), õpilase ühest koolist teise üleminekul.

 

3.1.      Põhikooli klassidesse võetakse õpilaseks vastu kõiki selleks soovi avaldavaid koolikohustuslikke isikuid, kellele see kool on elukohajärgne kool. Teistest piirkondadest võetakse lapsi vastu vabade kohtade olemasolul. Informatsiooni vabade kohtade olemasolust saab kooli kantseleist. Taotlusi põhikooli klassidesse saab esitada aastaringselt.

 

3.2.      Otsus õpilaskandidaadi kooli vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta tehakse kandideerija vanemale teatavaks e-kirjaga õppeaasta kestel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

 

3.3.          Põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks esitab vanem või eestkostja koolile taotluse (Lisa 2), millele lisab:

3.3.1.  sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;

3.3.2.  vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

3.3.3.  ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

 

3.3.4.  väljavõtte õpilase tervisekaardist;

3.3.5.  eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

3.3.6.  eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

 

3.4.      Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli kantseleis, kus vormistatakse originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

 

3.5.       Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

 

4.            Merivälja Kooli õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine

 

4.1.             Merivälja Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord vaadatakse üle kord õppeaastas.

4.2.             Muudatusettepanekud esitatakse arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

Avaldatud 19.02.2019. Viimati muudetud 01.07.2021.