Õppetöö

Õpilaste arengu toetamine ja hindamine


1) Kasutatav hindesüsteem
1. klassis antakse õpilastele tagasisidet sõnaliste hinnangutega.
2.-9. klassis hinnatakse õpilast viie palli süsteemis, oskusaineid (kunstiõpetus,
muusikaõpetus, kehaline kasvatus, töö- ja tehnoloogiaõpetus) hinnatakse I ja II
kooliastmes hinnanguga “arvestatud” või “mittearvestatud”.

2) Hinnete skaala
5 – väga hea, 90-100%
4 – hea, 75-89%
3 – rahuldav, 50-74%
2 – puudulik, 20-49%
1 – nõrk, 0-19%
Hinnete “2”, “3”, “4” ja “5” puhul võib I kooliastmes kasutada ka lisamärget “+” kui töö on
sooritatud vastava hinde skaala keskmisest parema tulemusega; või lisamärget “-“ kui töö on
sooritatud vastava hinde skaala keskmisest nõrgema tulemusega.

3) E-koolis kasutatavad märked
X – tegemata hindeline töö
T – tegemata kodutöö või tunnitöö
T+ – esialgselt tegemata kodutöö või tunnitöö on esitatud
AK – õppevahendid, spordiriided kodus.
Kui õpilase tööd on hinnatud hindega “nõrk, “puudulik” või „x“, antakse talle järelvastamiseks
aega 10 koolipäeva, alates hinde teada saamisest. Kui õpilane ei ole tähtaegselt järele vastanud
või töid sooritanud, arvestatakse märget “x” hindena “nõrk”, mis tähistab nõutavate teadmiste
ja oskuste puudumist ja seda enam parandada ei saa.

4) Kokkuvõttev hindamine
Kokkuvõttev hinne on trimestri - ja aastahinne.
I trimestri hinded pannakse välja 12. õppenädala lõpuks
II trimestri hinded pannakse välja 23.õppenädala lõpuks
III trimestri ning aastahinded pannakse välja 35. õppenädala lõpuks
Õppeaine aastahinne pannakse välja trimestri hinnete alusel.

5) Hoolsuse ja käitumise hinded
E - eeskujulik
H - hea
R - rahuldav
MR - mitterahuldav

6) Puudumised ja hilinemised
+ – põhjuseta hilinemine
P+ - põhjusega hilinemine
H – puudumine haiguse tõttu (põhjusega puudumine)
K – puudumine kodustel põhjustel (põhjusega puudumine)
V – vabandusega puudumine, näit osaleb õpilasüritusel (põhjusega puudumine)
P – põhjuseta puudumine
Täpsema hindamise korraga saab tutvuda siin.

1) Kasutatav hindesüsteem
1. klassis antakse õpilastele tagasisidet sõnaliste hinnangutega.
2.-9. klassis hinnatakse õpilast viie palli süsteemis, oskusaineid (kunstiõpetus,
muusikaõpetus, kehaline kasvatus, töö- ja tehnoloogiaõpetus) hinnatakse I ja II
kooliastmes hinnanguga “arvestatud” või “mittearvestatud”.

2) Hinnete skaala
5 – väga hea, 90-100%
4 – hea, 75-89%
3 – rahuldav, 50-74%
2 – puudulik, 20-49%
1 – nõrk, 0-19%
Hinnete “2”, “3”, “4” ja “5” puhul võib I kooliastmes kasutada ka lisamärget “+” kui töö on
sooritatud vastava hinde skaala keskmisest parema tulemusega; või lisamärget “-“ kui töö on
sooritatud vastava hinde skaala keskmisest nõrgema tulemusega.

3) E-koolis kasutatavad märked
X – tegemata hindeline töö
T – tegemata kodutöö või tunnitöö
T+ – esialgselt tegemata kodutöö või tunnitöö on esitatud


AK – õppevahendid, spordiriided kodus.
Kui õpilase tööd on hinnatud hindega “nõrk, “puudulik” või „x“, antakse talle järelvastamiseks
aega 10 koolipäeva, alates hinde teada saamisest. Kui õpilane ei ole tähtaegselt järele vastanud
või töid sooritanud, arvestatakse märget “x” hindena “nõrk”, mis tähistab nõutavate teadmiste
ja oskuste puudumist ja seda enam parandada ei saa.

4) Kokkuvõttev hindamine
Kokkuvõttev hinne on trimestri - ja aastahinne.
I trimestri hinded pannakse välja 12. õppenädala lõpuks
II trimestri hinded pannakse välja 23.õppenädala lõpuks
III trimestri ning aastahinded pannakse välja 35. õppenädala lõpuks
Õppeaine aastahinne pannakse välja trimestri hinnete alusel.

5) Hoolsuse ja käitumise hinded
E - eeskujulik
H - hea
R - rahuldav
MR - mitterahuldav

6) Puudumised ja hilinemised
+ – põhjuseta hilinemine
P+ - põhjusega hilinemine
H – puudumine haiguse tõttu (põhjusega puudumine)
K – puudumine kodustel põhjustel (põhjusega puudumine)
V – vabandusega puudumine, näit osaleb õpilasüritusel (põhjusega puudumine)
P – põhjuseta puudumine
Täpsema hindamise korraga saab tutvuda siin.