Merivälja Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja
17. veebruari 2012
käskkirjaga nr 1.-2/57
LISA 4 

 1. Üldsätted

  1.1. Kord kehtestatakse Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 määruse number 132 ja Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 10 alusel.

  1.2. Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1.oktoobriks saab seitsmeaastaseks. Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

  1.3. Lapsevanem võib nõustamiskomisjonilt taotleda koolikohustuse edasilükkamist.

  1.4. Igale isikule, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinna linn, tagatakse õppimisvõimalus Tallinna linna munitsipaalkoolis.

 2. Kooli vastuvõtt

  2.1. Lapsevanem või eestkostja (edaspidi seaduslik esindaja) esitab 1. märtsist 15. märtsini haridusametisse taotluse kirjalikult (sh elektroonselt digitaalset allkirjastatuna) või elektrooniliselt ühtses veebikeskkonnas.

  2.2. Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.

  2.3. Hiljemalt 25.mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist ekooli kaudu e-posti aadressil või lapse Rahvastikuregistrijärgsel aadressil.

  2.4. Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas. Isikul või tema seaduslikul esindajal on õppekohast loobumisel õigus valida kool, kus on vaba õppekoht.

  2.5. Kool teeb ühtses veebikeskkonnas märke isikute kohta, kes teavitasid või kelle seaduslik esindaja teavitas elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest hiljemalt 15. juuniks.

  2.6. Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

  2.7. Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida alates 15. juunist.

  2.8. Juhul kui Merivälja Koolile kinnitatud 1.klassi vabadele kohtadele soovib õppima asuda rohkem lapsi kui on vabu õppekohti, siis juhindub kool nende vastuvõtmisel õpilase elukoha lähedusest koolile, sama pere teiste laste õppimisest samas koolis ja võimaluse korral arvestatakse vanemate soove.

 3. Ühest koolist teise üleminek

3.1. Kui õpilane soovib õppima asuda 2.-9.klassi, esitab lapsevanem ühest koolist teise üleminekul:

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva aasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 • kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel;

3.2. välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb eelnimetatud dokumentide asemel taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.