Riiklik järelevalve

PGS § 84 kohaselt teostab kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet haridus- ja teadusministri ülesandel Harjumaa maavanem.
2017. aasta Merivälja Kooli haldusjärelvalve õiend ja Maavanema kinnitus.