Pikapäevarühm

1.  Pikapäevarühma eesmärk: Pikapäevarühm vőimaldab őpilasele tuge ja järelevalvet őppetööst vabaaja sisustamisel ning koduste őpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.

2.  Pikapäevarühma töö organiseerimine:

 • Pikapäevarühma õpetajad juhinduvad oma töös Merivälja Kooli õppe- ja kasvatustöö üldistest eesmärkidest, arvestavad õpilaste ealisi  ja individuaalseid iseärasusi ning lastevanemate poolt esitatavaid põhjendatud soove.
 • Võimalusel juhendab pikapäevarühma õpetaja koduste tööde tegemist.
 • Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.

Tegevused: huvitöö, mängimine toas ja õues, koduste ülesannete lahendamine, vaba tegevus (lugemine, joonistamine, muu käeline tegevus jms).

 • Pikapäevarühm on mõeldud 1. – 6. klassi õpilasele, kes soovivad tuge õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevusele.
 • Pikapäevarühm toimub esmaspäevast reedeni tundide lõpust kuni kella 16.15.
 • Pikapäevarühmas käiv õpilane saab süüa kooli sööklas sooja toitu.

3. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine.

 • Pikapäevarühma nimekirja kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
 • Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja kooli direktori käskkirjaga lapsevanema  (eestkostja) avalduse alusel.

4. Lapsevanemale

 • Pikapäevarühma võetakse õpilane vanema avalduse alusel (avaldus klassijuhataja kätte).
 • Pikapäevarühmas peetakse kinni päevakavast ja pikapäevarühma reeglitest.
 • Lähtudes Tallinna Haridusameti juhataja 23. mai 2016 käskkirjale nr 1.-4/26 “Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni õppetasu kehtestamine”  on pikapäevarühm alates 1.septembrist 2016 tasuline  hinnaga 0,92 eurot tund. Pikapäevarühma avaldusele märgib lapsevanem millistel päevadel ja mitu tundi laps pikapäevarühmas osaleb. Iga kalendrikuu lõpus saadab Haridusameti raamatupidamine vastavalt  avaldusel märgitud tundidele lapsevanemale arve.

Toitlustamine
Pikapäevarühma õpilasel on võimalus süüa kooli sööklas sooja toitu. Toidukorra maksumus alates oktoobrist on 1.34  päev ja see palume tasuda: FIE Marika Papulovskih a/a EE717700771002634570 (LHV pank) hiljemalt eelneva kuu 15-daks kuupäevaks.

 • jaanuar   18 päeva: 24.12
 • veebruar 17 päeva: 22.78
 • märts      19 päeva  25.46
 • aprill       15 päeva  20.10
 • mai         22 päeva  29.48
 • juuni       7 päeva  9.38

Märkida  kindlasti lapse nimi, klass ja periood mille eest tasutakse. Üksikuid puudutuid päevi toidurahast maha ei arvestata.