Hindamine

E-koolis kasutatavad hinded:
(1) – nõrk 0-19%
(2) – puudulik 20-49%
(3) – rahuldav 50-74%
(4) – hea 75-89%
(5) – väga hea 90-100%
(3D) – õpib individuaalse õppekava alusel, 35-49%
(x) – tegemata hindeline töö
(T) – tegemata kodutöö või tunnitöö
(KH) – kujundav hindamine
(AK) – õppevahendid kodus, märge õpilase hoolsuse kohta
(TÕ) – täiendõpe

Kui õpilase tööd on hinnatud hindega “nõrk, “puudulik” või „x“,
antakse talle järelvastamiseks aega 10 koolipäeva, alates hinde
teada saamisest. Kui õpilane ei ole veerandi lõpuks nõutavaid
töid sooritanud, arvestatakse märget “x” hindena “nõrk”, mis
tähistab nõutavate teadmiste ja oskuste puudumist.
Hoolsuse ja käitumise hinded:
(E) – eeskujulik
(H) – hea
(R )- rahuldav
(MR) – mitterahuldav
Puudumised ja hilinemised:
(+) – põhjuseta hilinemine
(H) – puudumine haiguse tõttu (põhjusega puudumine)
(K) – puudumine kodustel põhjustel (põhjusega puudumine)
(V) – vabandusega puudumine, näit osaleb õpilasüritusel (põhjusega puudumine)
(P) – põhjuseta puudumine

Täpsema hindamise korraga saab tutvuda siin.